JKP Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Zabihullah Zadran 20 36 1.8 2 1.7 1 1.3
Sahar Shirzad 19 21 1.1 1 1.1 1 1.3
Bhavya Patel 19 20 1.1 1 1.1 1 1.5
Ahmed Sajjad 6 6 1 1.7 0.3 1 1.3
Hafiz Khan 6 6 1 0.5 1.3 1 1.2
Khalid Usman 2 2 1 1 1 1 -
Muhammad Tanveer 2 2 1 - 1 1 -
Naser Batcha 12 11 0.9 0.7 1 1 1.1
Muhammad Adil Javed 5 4 0.8 1.5 0.3 1 1
Muhammad Ismail 6 4 0.7 - 0.8 1 -
Ahmad Sohail 3 2 0.7 1 - 1 -
Faisal Azeem 9 5 0.6 - 0.7 1 1.6
Mujahid Siddique 1 - - - - - -

MAM Bowlers Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, ADO - Avg. Death Over, APO - Avg. Powerplay Overs

Player Name M Total Wkts Avg. Wkts Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing ADO APO
Prasanjit Behera 20 22 1.1 1 1.2 1.4 1
Ashish Rajput 17 19 1.1 1 1.2 1 1
Adam Sarten 14 15 1.1 1 1.1 - 1.3
Shahbaz Hussain 5 5 1 2 0.8 1.3 1
Khurram Shahzad 1 1 1 1 - - -
Sadashiv Gour 18 15 0.8 1 0.7 1 1.2
Faraz Muneer 14 11 0.8 1.4 0.4 1 1.2
Sandeep Mallidi 11 8 0.7 0.7 0.8 1 1
Naz Maddy 12 6 0.5 0.7 0.3 - 1.4
Rizwan Tarar 4 2 0.5 - 0.5 - -

JKP Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Riaz Khan 20 355 17.8 17.4 18.7 140.6 190
Sardar Saak 8 60 7.5 4.2 17.5 115.4 -
Sohail Mosazai 4 19 4.8 1 16 60 116.7
Moosa Rehan 3 40 13.3 11.5 17 105.4 33.3
Usman Ali 1 10 10 10 - 62.5 -
Sami Ibrahimkhil 23 341 14.8 13.3 18.4 142.9 178.3
Naser Batcha 14 294 21 22 17.3 148.5 130.3
Muhammad Tanveer 15 158 10.5 9.3 13 158.2 235.7
Hafiz Khan 3 14 4.7 4.7 - 100 50
Khalid Usman 2 13 6.5 6.5 - 31.6 350
Faisal Azeem 7 117 16.7 16.7 - 160.7 271.4
Muhammad Ismail 12 144 12 10.7 16 121.6 136.8
Bilal Munir 4 51 12.8 12.8 - 102.6 91.7
Qasim Muhammad 5 22 4.4 3.3 6 70.4 37.5
Talha Omer 13 138 10.6 11.5 - 145 204

MAM Batters Last Two Years Stats

M - No. Of Matches, R - Runs, A/R - Avg. Run

Player Name M R A/R Avg. 1st Ing Avg. 2nd Ing SR vs Pacers SR vs Spinner
Sachin Khairnar 7 82 11.7 12.8 9 96 207.1
Sambit Pattanaik 18 287 15.9 16.9 13.4 163 150
Dheeraj Malhotra 24 586 24.4 24.9 23.5 151.7 116.2
Sheron Nord 6 66 11 12.3 8.5 173 66.7
Khurram Shahzad 3 33 11 14.5 4 103.1 -
Ashish Rajput 5 28 5.6 4.7 7 104.2 100
Rizwan Tarar 23 275 12 9.9 16.6 123.6 200
Sandeep Mallidi 15 213 14.2 16.6 12.1 162.7 167.9
Ankit Gupta 22 543 24.7 27.3 17.8 173 224.1
Varjun Vinod 2 6 3 3 - 75 -

MAM vs JKP Player Stats, Player Head to Head Battle (T10)

Muhammad Ismail ( JKP | AR )

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Prasanjit Behera 3 6 50 2

Riaz Khan ( JKP | BAT )

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Sadashiv Gour 4 6 66.7 2

Sami Ibrahimkhil ( JKP | BAT )

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Prasanjit Behera 0 1 0 1

Sohail Mosazai ( JKP | BAT )

Player Name Runs Balls Strike Rate Outs
Prasanjit Behera 1 2 50 1